Testcode Coronalert

De app Coronalert werkt volledig met anonieme gegevens. Wanneer verschillende gebruikers van de app nauw met mekaar in contact komen, wordt tussen mekaars toestellen inhoudsloos ‘gebrabbel’ uitgewisseld, waaruit mekaars identiteit niet kan worden afgeleid, noch kan worden afgeleid waar het contact heeft plaatsgevonden. Als iemand besmet is, publiceert die zijn ‘gebrabbel’ van de voorbij dagen op een centrale server. Iedereen die dat ‘gebrabbel’ ook in het geheugen van zijn toestel vindt, weet dat hij in nauw contact is geweest met een besmet persoon, zonder dat ontluisterd wordt wie de besmette persoon is en waar het contact plaatsvond. De betrokkene kan dan de nodige maatregelen nemen. Het ‘gebrabbel’ van de besmette persoon op de centrale server verdwijnt automatisch na 14 dagen.

Er moet natuurlijk voor gezorgd worden dat iemand die niet besmet is, ten onrechte zijn ‘gebrabbel’ van de voorbije dagen op de centrale server publiceert. Want dan worden andere gebruikers van de app waarmee de betrokkene in nauw contact is geweest, ten onrechte aangespoord om maatregelen zoals zelfisolatie te nemen. Dus moest er een systeem worden gevonden dat, zonder de anonimiteit te schenden, toch zeker te zijn dat de persoon die meldt dat hij besmet is, dat ook effectief is.

Dit systeem werkt als volgt. Als de gebruiker van een app getest wordt, laat hij door zijn app een anonieme testcode genereren van 17 cijfers. Die testcode wordt enerzijds opgeslagen in de app en anderzijds verstuurd naar Sciensano tezamen met het identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) van de patiënt. Dat gebeurt hetzij door de arts die een test voorschrijft, hetzij, wanneer de test geschiedt op basis van een CTPC of activatiecode, door de te testen persoon zelf via de invulling van een webform. Alle laboratoria die COVID-19 testen uitvoeren, zenden de testresultaten met het INSZ van de geteste patiënt naar Sciensano, overeenkomstig de geldende regelgeving. Zodra Sciensano een testresultaat ontvangt, kijkt het na of het voor het betrokken INSZ  over een testcode beschikt. Zo ja, wordt de testcode tezamen met het testresultaat, maar zonder het INSZ of enig ander identiteitsgegeven van de geteste persoon, opgeslagen in een gegevensbank, en wordt de link tussen de testcode en het INSZ onherroepelijk gewist. De app van de te testen gebruiker verifieert regelmatig in deze gegevensbank of hij de testcode in zijn geheugen terugvindt in de gegevensbank. Zo ja, laadt de app het resultaat af van de gegevensbank en toont het aan de patiënt. Zodra de het resultaat is afgeladen, worden de testcode en het testresultaat gewist in de betrokken gegevensbank. Enkel indien het testresultaat van een persoon positief blijkt, kan hij zijn ‘gebrabbel’ publiceren bij Sciensano.

Het is dus cruciaal dat iedereen die een test ondergaat door zijn app een testcode laat genereren en zorgt dat die bij Sciensano terecht komt vooraleer Scienscano et testresultaat ontvangt. Anders wordt de geteste persoon niet door de app verwittigd van het testresultaat en kan hij, ingeval van een positief testresultaat, zijn ‘gebrabbel’ niet publiceren. Indien de app zelf de gegenereerde testcode tezamen met het INSZ zou opsturen naar Sciensano zou opsturen, zou de app niet meer met louter anonieme gegevens werken. Huisartsen die een test voorschrijven moeten dus absoluut de testcode tezamen met het INSZ naar Sciensano sturen via het daartoe bestemde elektronisch bericht. Personen die zich laten testen op grond van een activatiecode dienen hetzelfde te doen via de webform. De kleine moeite die erin bestaat de testcode door te sturen is de prijs die moet worden betaald om de werking van de app volledig anoniem te houden