Archief teksten

Verzending naar het federaal platform MIPS (mogelijk tot minstens 30 november 2020)

Deze verzending van een staal voor een PCR-test naar een erkend laboratorium dient gepaard te gaan met een elektronische aanvraag van een test die kan worden ingegeven via een webtoepassing. De elektronische aanvraag van een test geschiedt door de degene die de staalafname verricht.

Gebruik van het federaal platform voor het aanvragen van PCR-testen

Manual account request – indien problemen bij aanmaken account: bel Helpdesk op 02 223 00 00

Manual test request – indien problemen bij ingeven testaanvraag: bel Helpdesk op 0800 980 06

Mail verzonden naar triagecentra op 3 mei 2020

 

In een aantal gevallen wensen vaccinatiecentra personen die zijn uitgenodigd voor een vaccinatie in groep te kunnen contacteren op het mailadres of het GSM-nummer van de betrokkenen zoals gekend in de vaccinatiecodegegevensbank. In de vaccinatiecodegegevensbank zijn deze gegevens beschikbaar voor ongeveer de helft van de populatie. Deze gegevens zijn aangeleverd door de ziekenfondsen voor de personen waarover de ziekenfondsen over een mailadres of GSM-nummer beschikken. Alle personen die een eBox voor burgers hebben geactiveerd (1,4 miljoen personen) zijn via dat kanaal bereikbaar.

Het gebruik van de persoonsgegevens uit de vaccinatiecodegegevensbank dient te geschieden in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In andere landen zijn dergelijke gegevens al onrechtmatig terechtgekomen bij direct marketing firma’s. Dergelijk risico moet worden vermeden. Daarom wordt volgende standaardwerkwijze voorgesteld.

Een vaccinatiecentrum kan uit de reserveringstoepassing volgende lijsten afladen van Rijksregisternummers

een lijst van personen die uitgenodigd zijn voor het betrokken vaccinatiecentrum, maar nog niet hebben geboekt;
een lijst van personen die uitgenodigd zijn voor het betrokken vaccinatiecentrum, maar een vooringeboekt vaccinatiemoment nog niet hebben bevestigd;
een lijst van personen die op een bepaalde datum zijn ingeboekt voor een vaccinatiemoment.
Op basis van de lijsten kan in de vaccinatiecodegegevensbank het GSM-nummer en/of het mailadres van de betrokkenen worden bekomen via het aanroepen van een API.

Het afladen en de verdere verwerking van deze lijsten geschiedt door de populatiemanager van het vaccinatiecentrum. Het opvragen van de lijst geschiedt door de populatiemanager na authenticatie en wordt gelogd. De populatiemanager ondertekent een contract waarin hij aangeeft verwerkingsverantwoordelijke te zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeld op de lijsten en de nodige maatregelen te nemen op het vlak van gegevensbescherming in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij zorgt er in het bijzonder voor dat elke persoon die tussenkomt bij de verwerking enkel toegang heeft tot de gegevens die strikt nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten en er een onwijzigbare logging bestaat over de verwerking van de gegevens.

De persoonsgegevens vermeld op de lijsten bedoeld onder de punten 1. en 2. kunnen enkel worden gebruikt om de personen te contacteren met het oog op het ondersteunen bij een boeking of de bevestiging van een voorinboeking. Eenmaal de personen succesvol gecontacteerd zijn, worden de persoonsgegevens gewist.

De persoonsgegevens vermeld op de lijsten bedoeld onder punt 3. kunnen enkel worden gebruikt om de personen te contacteren indien er zich op de betrokken datum een onvoorziene omstandigheid voordoet (bv. wijziging van vacinnatieplaats t.g.v. weersomstandigheden). Eenmaal de personen succesvol gecontacteerd zijn of de datum voorbij is, worden persoonsgegevens gewist.