FAQs

Levering & ophaling (9)

BARC Cerba Research en PPD leveren het materiaal in lijn met de afspraken. Het materiaal wordt ten laatste de dag van de testing geleverd – in uitzonderlijke gevallen wordt het materiaal de ochtend van de testing leveren.

Het pick-up moment wordt afgesproken bij elke zending, evenals het telefoonnummer van de koerier. Indien dit voorgestelde moment niet zou passen, heeft u dus de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de koerier. Op die manier kunt u een nieuw ophaalmoment vastleggen.

Tot en met eind november 2020 zal deze taak opgenomen worden door BARC Cerba Research en PPD.

Opmerking:

  • BARC Cerba Research verzorgt West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen
  • PPD verzorgt Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Namen, Luxemburg, Brussel, Duitstalige Gemeenschap

Opmerking: Indien nodig (hoog volume testen uit te voeren) kunnen meerdere pick-up momenten georganiseerd worden.

De regioverantwoordelijke en/of de logistieke partner zullen u informeren over de verwachte levering van het materiaal. Het materiaal wordt ten laatste de dag van de testing geleverd – in uitzonderlijke gevallen wordt het materiaal de ochtend van de testing leveren.

De afgeleverde testkits (ongebruikt) dienen op kamertemperatuur en in een beveiligde omgeving bewaard te worden.

Stalen moeten bewaard worden in de koelkast, en worden dezelfde dag nog opgehaald. Stalen die na de ophaalronde nog worden afgenomen mogen tot max 20u in de koelkast bewaard worden tot volgende ophaalronde. Kijk zeker na of er de volgende dag een ophaalronde voorzien is, en neem anders contact op met de koerier.

Ongebruikte stalen hebben een houdbaarheidsdatum van meerdere maanden. Wij verzoeken u echter om uw ongebruikte testkits mee te geven aan de koerier bij ophaling van de afgenomen testen.

Een gelekt staal is niet meer bruikbaar. Indien u merkt dat het staal gelekt heeft, vragen wij u om de helpdesk (02 223 00 00 of via tech@memo.be) te contacteren zodat het staal (op basis van de unieke CV code) op non-conform gezet kan worden. De initiële CV-code zal niet getest worden en een resultaat opleveren. Indien bij aankomst in het labo opgemerkt wordt dat het staal gelekt heeft, zal het staal eveneens op non-conform gezet worden. Non-conforme stalen dienen opnieuw getest te worden.

De stalen worden centraal aangeleverd, opgehaald en getest. U kunt dus de stalen die u via de federale overheid ontvangt niet naar een ander labo brengen. Omgekeerd worden enkel de stalen van de overheid via de centrale weg geanalyseerd. Eventuele bijkomende stalen moet u zelf naar een labo brengen. Ook andere stalen (bv een bloedanalyse) kunnen niet meegegeven worden.

Wij zijn niet bevoegd om mensen te verplichten om een test af te nemen. Met het oog op het bestrijden van de epidemie hopen wij wel dat iedereen bereid is dergelijke test toe te staan.

Staalafname (3)

Wij verwijzen naar de procedure voor staalafname die bij de levering van het materiaal werd gevoegd. Lees deze heel goed na, want correcte staalafname is essentieel om een labotest succesvol uit te voeren. Kijk eveneens goed naar welke type wisser je ontvangen hebt. Er zijn twee type wissers: een diepe neuswisser of een gecombineerde keel- en neuswisser.

Wij verwijzen naar de procedure voor staalafname die bij de levering van het materiaal werd gevoegd.

Belangrijk hierbij is dat het buisje goed afgesloten is zodat het niet kan lekken tijdens transport. Daarnaast vragen wij u om afgenomen stalen dadelijk te registreren in de toepassing. Dit zorgt ervoor dat het staal gelinkt wordt aan de patiëntgegevens. Voor stalen die niet geregistreerd worden, zullen geen testresultaten ter beschikking kunnen worden gesteld en wordt de test niet uitgevoerd.

Indien u beschikt over dunne swabs (voor neusafname) kan u deze gebruiken voor staalafname bij kinderen.

Testmateriaal (3)

Naast het materiaal voor testafname, wordt eveneens de volgende beschermende kledij voorzien:

  • 1 paar handschoenen per af te nemen test.
  • 1 chirurgisch masker per ca. 30 testen.
  • 1 schort / coverall per ca. 30 testen.
  • 1 bril / vizier per centrum.

Opmerking: indien er meer dan 100 testen moeten uitgevoerd worden wordt er een extra bril / vizier meegeleverd met een maximum van 3 per centrum.

Zoals aangegeven op de instructiefiche, mag u meerdere stalen in 1 zak positioneren.

Indien u ongebruikte testkits heeft, gelieve deze mee te geven met de koerier bij de ophaling van de afgenomen stalen.

Opmerking: graag uitdrukkelijk vermelden dat het ongebruikte stalen betreft en deze apart van de gebruikte stalen meegeven.

Testregistratie (10)

Zie https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf

Opmerking: U dient aan te geven in welk labo stalen geanalyseerd moeten worden: voor het federaal platform selecteert u FEDERAL-PLATFORM

In functie van de opschaling van het federaal platform zal u per regio vanaf een gegeven moment gevraagd worden om een specifiek labo in te geven in functie van de capaciteit. Met de regio’s zullen hierover afspraken gemaakt worden wanneer nodig.

Telkens u een staal afneemt, moet de barcode van het staal in de toepassing geregistreerd worden en gekoppeld worden aan een patiënt.

Patiënten die beschikken over een BIS-nummer kunnen eveneens geregistreerd worden.

Als een patiënt niet over een rijksregisternummer beschikt, is er de mogelijkheid om een BIS-nummer aan te maken. Zo wordt de patiënt geregistreerd in het BIS-register, een aan het rijksregister complementair register. Het BIS-nummer wordt aangemaakt op basis van een set van minimale identificatiegegevens:

  • MID 1a: naam, eerste voornaam, geboortedatum, contactadres in België
  • MID 1b: naam, eerste voornaam, geboortedatum, verblijfsadres in het buitenland
  • MID 2: naam, eerste voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats (d.w.z. het land en de plaats)

De functionaliteit om een BIS-nummer te creëren is geïntegreerd in de meeste professionele softwarepakketten gebruikt door de huisarts. Opgelet: in Mediris is deze functie niet beschikbaar en ook bij wijkgezondheidscentra die PriCare/Topaz gebruiken werkt dit niet. Een webapplicatie voor de aanmaak van bis-nummers is beschikbaar voor artsen op https://ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/ehealthcreabis . Bij vragen kunnen artsen contact opnemen met de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via mail aan : identification@ksz-bcss.fgov.be. Uw aanvragen zullen prioritair worden verwerkt op werkdagen tussen 8 en 17 uur. In dat geval wordt u verzocht om het volgende in de mail te vermelden “aanmaak Bisnummer – Covid-19”.

Indien u de link tussen de barcode en de patiënt nog ter beschikking heeft, kan u tot een paar uur nadien de test nog registeren in de toepassing opdat de stalen tijdig getest kunnen worden.

Indien u geen informatie meer heeft, zal de test geen resultaat opleveren en zal er een nieuwe test moeten afgenomen worden.

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf

De verantwoordelijke arts kan mandaat geven aan administratieve medewerkers.

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf

Opmerking: een administratief account geeft geen toegang tot testresultaten.

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf

Gelieve de helpdesk van Itsme te contacteren op: +32 (0) 2 657 50 32

Gelieve het contact center van eHealth te contacteren op: +32 (0) 2 788 51 55

Testresultaten (10)

Via de toepassing: enkel de verantwoordelijke arts of arts die een mandaat heeft gekregen van de verantwoordelijke arts

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf

Via eHealth platform: de behandelende arts (die een therapeutische relatie heeft met de patiënt) of de “extra” artsen die werden toegevoegd bij ingave van het staal. Zodra de resultaten van de staalafname beschikbaar zijn worden deze automatisch doorgestuurd naar het eHealth-platform en beschikbaar voor de betrokken artsen.

Via mijngezondheid.be / masanté.be: de patiënt kan resultaat consulteren van zodra beschikbaar.

Neen, enkel bevoegde artsen hebben toegang tot de resultaten van hun respectievelijke patiënten.

Als patiënt kan je via mijngezondheid.be je testresultaat raadplegen.

Opmerking: Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor niet het call center, noch de labo’s te contacteren. Deze mensen mogen u noch telefonisch, noch via mail informeren omtrent uw resultaten. U dient hiervoor contact op te nemen met uw arts of de verantwoordelijke arts voor de betrokken collectiviteit.

Voor alle instellingen (woonzorg, gevangenissen, asielcentra,…) zullen de resultaten gedurende 14 dagen na staalafname beschikbaar zijn via de toepassing. Nadien zijn resultaten enkel beschikbaar via de dokterspakketten van de artsen die toegang hebben tot het resultaat.

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf

Dit is niet mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met uw arts of de verantwoordelijke arts voor de betrokken collectiviteit.

Enkel de arts heeft toegang tot de resultaten indien zijn/haar account gelinkt werd aan de desbetreffende instelling.

Waar nodig, dient de arts de resultaten te bespreken met de directeur/directrice van de instelling om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen. Hierbij dient steeds het confidentiële karakter gewaarborgd te blijven.

We streven ernaar de testresultaten zo snel mogelijk na ophalen van het staal ter beschikking te stellen. Mogelijks zijn de stalen van uw collectiviteit verdeeld over meerdere testruns, en is de rapporteringstijd bijgevolg verschillend. Het is ook mogelijk dat bepaalde stalen hertest moeten worden omdat ze niet dadelijk een resultaat opleveren waardoor een langere doorlooptijd nodig is. Bij vragen kan u terecht op tech@memo.be. Gelieve zeker uw contactgegevens achter te laten, zo kan het betrokken labo u nadien contacteren.

Bij vragen kan u terecht op tech@memo.be. Gelieve zeker uw contactgegevens achter te laten, zo kan het betrokken labo u nadien contacteren.

Bij vragen kan u terecht op tech@memo.be. Gelieve zeker de desbetreffende CV-codes en uw contactgegevens (email en telefoonnummer) achter te laten, zo kan het betrokken labo u nadien contacteren.

Teststrategie collectiviteiten (4)

Het is de verantwoordelijkheid van elke regio/deelstaat en/of de verantwoordelijke artsen om de lijst van de te testen instellingen op te stellen. Zij bepalen eveneens hoeveel testen er in de desbetreffende instelling moeten uitgevoerd worden.

Op basis van de totale testcapaciteit worden de testen verdeeld over de regio’s en deelstaten.

Het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke artsen om te bepalen wie wordt getest in lijn met de gevalsdefinitie zoals opgesteld door Sciensano.

Testing in privépraktijk valt niet onder de teststrategie van het federaal test platform.

Testen in een privépraktijk verlopen via het klassieke circuit:

  • U verkrijgt testmateriaal van het labo waarmee u samenwerkt. U verstuurt de testen tevens naar dit labo. Het labo zal vervolgens via het reguliere circuit factureren.