Belang van link tussen INSZ – telefoonnummer

Contactopsporing houdt in dat personen die in contact zijn geweest met COVID-19 besmette personen worden opgespoord en worden gecontacteerd om aanbevelingen over te maken, zoals zelfisolatie respecteren of zich laten testen. De besmette personen en de personen waarmee zij in contact zijn geweest, worden daartoe opgebeld en moeten in bepaalde gevallen ook een SMS (bv. met corona test prescription code) of een mail (bv. met een quarantainecertificaat) kunnen ontvangen. Het beschikken over een juist telefoonnummer van de betrokken personen is dus cruciaal.

Elke persoon wordt in de gegevensbanken, die worden gebruikt ter ondersteuning van de contactopsporing, geïdentificeerd aan de hand van een uniek nummer, het INSZ. Een unieke identificatie is vooreerst cruciaal om de informatie afkomstig vanuit verschillende actoren in de gezondheidszorg m.b.t. eenzelfde persoon met mekaar in verband te kunnen brengen in de betrokken gegevensbanken. Het gaat dan bv. om de testvoorschriften of de mededeling van vals negatieve testresultaten overgemaakt door huisartsen of ziekenhuizen, om de testresultaten overgemaakt door de labo’s of om de gegevens die een naar België terugkomende persoon zelf ter beschikking stelt in de Passenger Locator Form (PLF). Daarnaast is een unieke identificatie aan de hand van het INSZ ook noodzakelijk om informatie over de betrokken personen te kunnen opvragen in bepaalde authentieke bronnen, zoals het adres van de persoon in het Rijksregister of de KSZ-registers, het (ontbrekend) telefoonnummer van de persoon bij de ziekenfondsen, of informatie over de bevoegde externe preventiedienst bevoegd voor een besmette werknemer.

Een effectieve en efficiënte contactopsporing is dus gestoeld op het feit dat in de gegevensbanken die daartoe worden gebruikt voor elke persoon het INSZ aanwezig is ter identificatie en, daaraan gekoppeld, het telefoonnummer waarop de persoon kan worden gebeld. Sciensano en het call center zijn voor deze informatie afhankelijk van degenen die hen informatie opsturen of verstrekken. Uiteraard wordt het INSZ en het bijhorende telefoonnummer best opgevraagd bij de betrokkene zelf door een actor die een contact heeft met de betrokkene, zijnde de arts die voor de betrokkene een test voorschrijft, of de arts, het triagecentrum of het labo dat bij de betrokkene de staalafname doet, en dan meegedeeld aan Sciensano. Een besmet persoon zal immers doorgaans het INSZ niet kennen van de personen waarmee hij in contact is geweest, en op de Passenger Locator Form (PLF) is alleen het INSZ beschikbaar van de personen die vast in België verblijven.

De link tussen het INSZ van een persoon en zijn telefoonnummer kan door Sciensano op verschillende wijzen worden verkegen

  • indien een testvoorschrift wordt opgemaakt door een arts of een ziekenhuis, via het vermelden van deze informatie in de eForm LaboratoryTestPrescription overgemaakt aan Sciensano
  • indien een staalafname en een uitvoering van een test geschieden op basis van een geldige corona test prescription code
    • hetzij via het vermelden van deze informatie in de eForm LaboratoryTestPrescription overgemaakt aan Sciensano door de instantie die de staalafname verricht
    • hetzij via het vermelden van deze informatie in de eForm LaboratoryTestResult overgemaakt aan Sciensano door de instantie die de test uitvoert, op basis van informatie ingezameld door de instantie die de staalafname verricht
    • hetzij doordat de instantie, die de staalafname verricht, in de gegevensbank van de corona test prescription code het INSZ invoert dat hoort bij een bepaald telefoonnummer
  • indien het telefoonnummer via deze mededelingen niet beschikbaar is, kan het worden opgezocht in de gegevensbank van de ziekenfondsen; de ziekenfondsen beschikken echter niet over een geldig telefoonnummer voor alle personen.