Waarom het doorgeven, aan Sciensano, van een testcode van 17 cijfers gegeneerd door app Coronalert belangrijk is

De contactopvolginsapp Coronalert werkt volledig met anonieme gegevens. Wanneer verschillende gebruikers van de app nauw met mekaar in contact komen, wordt tussen mekaars toestellen inhoudsloos ‘gebrabbel’ uitgewisseld. Uit dat inhoudsloos ‘gebrabbel’ kan noch mekaars identiteit worden afgeleid, noch de plaats waar het contact heeft plaatsgevonden. Als iemand besmet is, publiceert die zijn ‘gebrabbel’ van de voorbij dagen op een centrale server. Iedereen die dat ‘gebrabbel’ ook in het geheugen van zijn toestel vindt, weet dat hij in nauw contact is geweest met een besmet persoon, zonder dat ontluisterd wordt wie de besmette persoon is en waar het contact plaatsvond. De betrokkene kan dan de nodige maatregelen nemen. Het ‘gebrabbel’ van de besmette persoon op de centrale server verdwijnt automatisch na 14 dagen. Dus als er geen besmettingen meer zijn, loopt de centrale server leeg en heft het systeem zichzelf op.

Er moet natuurlijk vermeden worden dat iemand die niet besmet is, ten onrechte zijn ‘gebrabbel’ van de voorbije dagen op de centrale server publiceert. Want dan worden andere gebruikers van de Coronalert, waarmee de betrokkene in nauw contact is geweest, ten onrechte aangespoord om maatregelen zoals zelfisolatie te nemen. Dus is er een systeem uitgedacht dat, zonder de anonimiteit te schenden, waarborgt dat enkel personen die besmet zijn hun ‘gebrabbel’ kunnen publiceren.

Dit systeem werkt als volgt.

 1. Als de gebruiker van een app getest wordt, laat hij door zijn app een anonieme testcode genereren van 17 cijfers. 17 cijfers opdat de code voldoende beschermd zou zijn tegen vervalsing.
 2. Die testcode wordt enerzijds opgeslagen in de app en anderzijds, buiten de app om, verstuurd naar Sciensano tezamen met het identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) van de geteste persoon. Het opsturen van de testcode naar Sciensano kan op verschillende wijzen gebeuren
  • als een huisarts een test voorschrijft, kan hij de testcode overmaken aan Sciensano via een elektronisch bericht verzonden door zijn softwarepakket;
  • als een huisarts een test voorschrijft, maar de testcode niet heeft overgemaakt aan Sciensano via zijn softwarepakket, of als een andere arts dan een huisarts een test voorschrijft, kan de te testen persoon zelf de testcode overmaken aan Sciensano; daartoe gebruikt de te testen persoon de corona test prescription code (CTPC) of activatiecode die hem per sms is toegestuurd; de te testen persoon kan, naar keuze, op 2 manieren de testcode overmaken aan Sciensano
   • hetzij via de reserveringstoepassing waarmee de te testen persoon een staalafnamemoment reserveert bij een staalafnamepost;
   • hetzij via de invulling van een specifieke webform.
 3. Indien Sciensano een elektronisch bericht krijgt van een huisarts dat hij een test heeft voorgeschreven, zonder dat dat bericht een testcode bevat, krijgt de te testen persoon overigens een bijkomende sms om hem uit te nodigen om de testcode mee te delen via de webform.
 4. Alle laboratoria die COVID-19 testen uitvoeren, zenden de testresultaten met het INSZ van de geteste patiënt naar Sciensano, overeenkomstig de geldende regelgeving.
 5. Zodra Sciensano een testresultaat ontvangt, kijkt het na of het voor het betrokken INSZ over een testcode beschikt. Zo ja, wordt de testcode tezamen met het testresultaat, maar zonder het INSZ of enig ander identiteitsgegeven van de geteste persoon, opgeslagen in een zeer tijdelijke gegevensbank, en wordt de link tussen de testcode en het INSZ onherroepelijk gewist. Hetzelfde proces geschiedt indien Sciensano de dag na het ontvangen van het testresultaat met een INSZ nog een testcode ontvangt met het corresponderende INSZ.
 6. De app van de te testen gebruiker verifieert regelmatig in deze tijdelijke gegevensbank of hij de testcode opgeslagen in zijn geheugen terugvindt in de gegevensbank. Zo ja, laadt de app het resultaat af van de tijdelijke gegevensbank en toont het aan de patiënt. Zodra de het resultaat is afgeladen, worden de testcode en het testresultaat gewist in de tijdelijke gegevensbank.
 7. Enkel indien het testresultaat van een persoon positief blijkt, kan hij zijn ‘gebrabbel’ publiceren op de centrale server bij Sciensano.

Het is dus cruciaal dat elke gebruiker van de app Coronalert, die een test ondergaat, door zijn app een testcode laat genereren en zorgt dat die bij Sciensano terechtkomt vooraleer Sciensano het testresultaat ontvangt. Anders wordt de geteste persoon niet door de app verwittigd van het testresultaat en kan hij, ingeval van een positief testresultaat, zijn ‘gebrabbel’ niet publiceren. Indien de app Coronalert zelf de gegenereerde testcode tezamen met het INSZ zou opsturen naar Sciensano, zou de app niet meer met louter anonieme gegevens werken. Daarom moet dit gebeuren buiten de app om.

Huisartsen die een test voorschrijven moeten dus absoluut de testcode tezamen met het INSZ naar Sciensano sturen via het daartoe bestemde elektronisch bericht. Personen die zich laten testen op grond van een corona test prescription code (CTPC) of activatiecode en waarvoor de huisarts de testcode niet heeft opgestuurd, dienen hetzelfde te doen via de reserveringstoepassing of via de webform.

De kleine moeite die erin bestaat de testcode te genereren en door te sturen naar Sciensano, is de prijs die moet worden betaald om de werking van de app volledig anoniem te houden.